<November 2020>
SuMoTuWeThFrSa
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345


NEWS TODAY
  • ssI¡qen Btcm]W¯n Fw.sI. cmLhs\Xnsc hnPne³kv At\z-jWw
  • t]meokv tÌj\pIfn kn.kn.Sn.hn.; kp{]ow tImSXn amÀ¤tcJ ]pd¯nd-¡pw
  • \tc{µtamZnbpsS XncsªSp¸v tNmZywsNbvXpff Phmsâ lÀPn X-ffn
  • C{_mlnw Ipªn\v AÀ_pZw: XpSÀ NnInÕ thWsa¶v saUn¡Â dnt¸mÀ«v..

 

Contact UsContact Thurannakathu Daily
Thurannakathu Publications,
Muncipal Complex,
Robinson Road, Palakkad- 678 001

Chief Editor: A.Subramanian
Phone: 0491- 252 7777

News Desk
Email:tkdpkd@gmail.com
0491-250 1984


©2015 Thurannakathu, Site developed by TuplelogicsTuplelogicsĀ