<October 2017>
SuMoTuWeThFrSa
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234


NEWS TODAY
  • * ImÀUnÃmsXbpw F.Sn.F½pIfn \n¶v ]Ww ]n³hen¨v X«n¸pImÀ.
  • * tkmfÀ hnhmZ¯n tIm¬{Kknse F, sF {Kq¸pIÄ X½n [m-cW..
  • *kwØm\ ImbntImÕh¯n ko\nbÀ s]¬Ip«nIfpsS A©p IntemaoäÀ \S¯ aÕc¯n ]me¡mSnsâ {ioP.kn.sIbv¡v kzÀWw
  • * I®qÀ saUn¡Â tImfPv: HmÀUn\³kn KhÀWÀ H¸ph¨p
  • * almcm{ãbn {S¡v adnªp 10t]À acn¨p..

 

Contact UsContact Thurannakathu Daily
Thurannakathu Publications,
Muncipal Complex,
Robinson Road, Palakkad- 678 001

Chief Editor: A.Subramanian
Phone: 0491- 252 7777

News Desk
Email:tkdpkd@gmail.com
0491-250 1984


©2015 Thurannakathu, Site developed by TuplelogicsTuplelogicsĀ